publicaties

TERUG NAAR OVERZICHT

Position paper over aanpak overlast verwarde personen

20-05-2015
Deze position paper van GGZ Nederland, RIBW Alliantie en GGD GHOR Nederland gaat in op de aanpak van overlast door verwarde personen. Naast definiëring worden er ook oplossingsrichtingen voorgesteld.
politie en dakloze

Uit recente cijfers van de politie blijkt dat het aantal verwarde personen waarmee zij te maken krijgt flink stijgt: een toename van 14% zien ten opzichte van 2013.

Politie en GGZ Nederland geven aan dat de eerste opvanglocatie voor een persoon in (geestelijke) crisis noodgedwongen nog vaak een arrestantencel is, terwijl beide partijen vinden dat dit geen geschikte plaats voor de eerste opvang van een verward persoon.

Ad hoc en versplinterd zijn regionaal en lokaal initiatieven ontstaan rondom de problematiek van verwarde personen. Het gaat veelal om multi-probleemsituaties, die vragen om een integrale aanpak en goede ketenafspraken, over de bekostigingssystemen heen.

In het web rond deze personen zou de GGD vanuit haar publieke gezondheidszorgtaak en vangnetfunctie (OGGZ) een centrale en coördinerende rol kunnen oppakken. Ook ontschotting rond de huidige financieringsstructuur is essentieel om betaalbaarheid van opvanglocaties te realiseren.

De huidige wetgeving sluit niet meer aan op de praktijk. De Wet verplichte ggz zou veel problemen wegnemen rond mensen die geen zorg willen. Het gaat niet meer alleen om dwangopname, maar ook ambulant gedwongen zorg (behandeling/begeleiding).

De position paper pleit voor een soort ‘coördinator maatschappelijke zorg’ die 24/7 een regierol kan vervullen. De GGD lijkt hiervoor de meest aangewezen organisatie, als intermediair tussen zorg, politie en (lokale) overheid.

Lees hier de position paper (pdf).