Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Begrotingsbehandeling: wonen voor cliënten van BW, ggz en opvang

12-10-2016
Op 11 oktober 2016 vond de begrotingsbehandeling van het ministerie van Bzk/Wonen plaats. De RIBW Alliantie zond, met de Federatie Opvang en GGZ Nederland, vragen aan de Tweede Kamer over de acties die nodig zijn om cliënten van opvang, beschermd wonen en ggz een woonplek in de wijk te bezorgen. 
Begrotingsbehandeling
Noodzaak tot actie
Op dit moment is een enorm tekort aan passende en betaalbare woningen voor alleenstaande uitstromers uit instellingen. Zowel de commissie Dannenberg die adviseerde over de toekomst van beschermd wonen, als het Aanjaagteam verwarde personen, signaleerden de noodzaak tot actie op dit punt.

Download hier onze brief aan de Tweede Kamer (pdf)

Verhuurdersheffing belemmert investeringen in sociale huurwoningen
De koepel van de woningcorporaties, Aedes, heeft de Tweede Kamer laten weten dat nieuwe sociale huurwoningen gebouwd zouden kunnen worden als de verhuurdersheffing niet langer wordt toegepast. Zo’n 1 miljard euro zou dan benut kunnen worden voor woningverbetering en nieuwe woningen. Naast de positieve maatschappelijke effecten zou dit ook een impuls voor de overheidsfinanciën meebrengen: meer mensen aan het werk en hogere BTW inkomsten.

Maatschappelijke Opvang
Aedes vraagt opnieuw aandacht voor de onnodige administratieve lasten die maatschappelijke opvang instellingen ondervinden als zij cliënten huisvesten in woningen van corporaties. “De huisvesting van mensen in de maatschappelijke opvang wordt ernstig belemmerd door regelgeving. Extramuralisering in de zorg wordt hierdoor bemoeilijkt.

Jaarlijkse accountantscontrole moeilijk
De accountant van een woningcorporatie moet helaas nog steeds jaarlijks controleren of alle woningen die via zorg- of opvanginstellingen verhuurd worden, niet alleen aan de deelgroep verhuurd zijn, maar merkwaardig genoeg ook of er niet meer verhuringen zijn geweest dan gemeld. Dit kan de accountant van de corporatie in de meeste gevallen niet controleren, bijvoorbeeld omdat de zorginstellingen hem of haar niet zomaar toegang kúnnen geven tot hun administratie.

"Maak een einde aan oordeelsonthoudingen van de accountant"

Er is inmiddels sprake van een omgekeerde bewijslast. Zorg- en opvanginstellingen kunnen immers niet aantonen dat mensen die ergens niet gewoond hebben, er ook daadwerkelijk niet gewoond hebben. Doordat zorg- en opvanginstellingen niet, zoals woningcorporaties, zijn ingericht op het aantonen van de volledigheid van de verhuringen, krijgen woningcorporaties te maken met oordeelsonthoudingen van de accountant.” Aedes vraagt de Kamer dringend een einde te maken aan deze situatie.